شرایط انتخاب پرده اشپزخانه

در انتخاب پرده برای آشپزخانه قالبا از زبرا به خاطر سادگی و راحتی نحوه استفاده از آن کاربرد دارد و چون محیط محیطی دسته و شلوغ نیز می باشد از زبراهای میله ای یا سایه-روشن بیشتری کاربرد را دارد.

و از پارچه های پرده ای ساده و یا گلذار قالبا خلوت به صورت ساده و یا مدل روشن نیز استفاده می شود.